Apr 102013
 

PIGILIN ANG GERA NG AMERIKA PARA SA LANGIS

 

Nagkakaisang Pahayag ng Gathering for Peace, RESIST o Alliance to Resist Resurgence of State Terrorism at PEACE CAMP sa Pandaigdigang Araw ng mga Protesta Para sa Kapayapaan laban sa gera ng Amerika laban sa Iraq, Feb. 14, 2003.

 

Ang Estados Unidos ay naghahanda na namang makidigma sa Iraq sa paglulunsad ng pinakamalaking deployment ng kanyang tropa sa Gitnang Silangan mula noong 1991.  Kaya, nangangamba ang maraming pamahalaan at mamamayan na ito ay magiging mitsa sa lalagablab na giyera sa Persian Gulf at sa mundo.

Ang namamagang katotohanan sa likod ng mga pangyayaring ito ay isang malawak na pangmilitar na pananalakay ng Amerika at Britanya laban sa Iraq na tumutulak sa mundo sa bangin ng pandaigdigang digmaan, at maraming kabataang lalaki at babae ang maaaring mamatay o mapipinsala, lalo na ang mga sibilyan.  Para saan? Para kanino ba ang digmaang ito?

Ito ay para sa mga higanteng kompanya ng langis na naghahangad na angkinin at sakupin ang pangalawang pinakamalaking deposito ng langis sa buong daigdig, ang Iraq. Sa kampanyang ikinukubli sa belo ng ‘kontra terorismo’, ang Estados Unidos at ang mga alipuris nila sa Britanya ay nagnanais na palawakin pa ang kanilang sobra-sobrang tubo mula sa oil fields ng Persian Gulf. Ngunit, bukod dito,para rin ito sa pandaigdigang ‘military-industrial complex’ sa Estados Unidos na nagbebenta at nangangalakal ng mga armas, ng mga instrumento ng digmaan at kamatayan.

Ang isyu sa Gitnang Silangan ay hindi ang terorismo o ng weapons of mass destruction(WMD) na hawak ni Saddam Hussein. Ang isyu ay ang kontrol ng mamamayang Arabo sa kanilang sariling likas na kayamanan na matagal nang gustong ganap at tuluyang sakupin, kontrolin at angkinin ng Estados Unidos, at iba pang Kanlurang interes.

Sapagkat, kung ang isyu ay ang weapons of mass destruction(WMD) na hawak ng ibang bansa, bakit hindi pinupuntirya upang disarmahan ng Estados Unidos ang Israel,Pransiya, Inglatera, ang North Korea, kasama na ang Rusya at Tsina, India o Pakistan na madalas pang magdaos ng nuclear testing sa kanilang teritoryo? Hindi rin magandang moral na halimbawa ang Estados Unidos na nagtutulak ng disarmamento ng ibang bansa sa kanilang Weapons of Mass Destruction(WMD) habang ang U.S. ang may pinakamalaking arsenal ng sandatang nukleyar, kemikal at biological , at patuloy pang dinadagdagan pa ito.

Hindi rin maitatatwa na si Pres. George Bush at ilang miyembro sa kanyang gabinete ay dating matataas na opisyal sa mga ilang pinakamalaking mga kumpanya ng langis sa Amerika. Hindi tama na ang kapayapaan sa daigdig ay i-ayon sa interes ng mga kumpanyang ito ng langis na naghahangad na kamkamin ang mga likas na kayamanan ng ibang bansa.  Ang tunay na dahilan kung bakit nais gerahin ng Estados Unidos ang Iraq ay upang seguruhin ang kontrol at monopolyo ng U.S. sa supply ng langis, at ang panibagong panghihimasok na ito sa Persian Gulf ng Estados Unidos ay isang klasikong uri ng kolonyalismo.

Dapat maging maingat ang Pilipinas na hindi masangkot sa anumang panig sa Gitnang Silangan.  Meron tayong mga pambansang interes na nararapat lamang pangalagaan kayat mahalaga na pag-ingatan ang mga ito. Ang mga pambansang interes na ito ang siyang kumukonekta sa atin sa krisis sa Gitnang Silangan, kasama na riyan ang 1.4 milyon Overseas Filipino Workers(OFWs) at ang krudong langis na iniimport ng Pilipinas mula sa reihiyon.  Lalo na ngayong nagpahayag pa ng suporta si President Arroyo kay President Bush laban sa Iraq, nanganganib ang buong bansa sa retalyasyon ng mga kaaway ng Estados Unidos.  At dahil ang buong bansa ay binubuksan sa mga tropang Amerikano sa pamamagitan ng Visiting Forces Agreement(VFA) at Mutual Logistics and Support Agreement(MLSA), walang bahagi ng bansa ang ligtas sa maaaring gawing kapahamakan o karahasan ng mga kaaway ng Amerika.

Dahil sa mga dahilang ito, dapat tumulong tayo bilang sambayanan, sa pandaigdigang panawagan na pigilin ang napipintong gera ng Estados Unidos laban sa Iraq.  Dapat iwasan ang gera at ituon ang pansin sa mapayapang paglutas ng mga pulitikal, pangkabuhayan o sosyal na suliranin sa loob at sa hanay ng mga bansa.

 

The date posted here is due to our website rebuild, it does not reflect the original date this article was posted. This article was originally posted in Yonip in 2002

 

 

gfpbanner

To view more articles in this category click on the Image.

   

 

Sorry, the comment form is closed at this time.