Sep 132014
 

Download (DOCX, Unknown)

Itaguyod at Ipagtanggol ang Demokratikong Tradisyon at Proseso sa
Pagpili ng Tagapangulo ng DSS!

Labis na nadidismaya at nababahala ang mga dalubguro ng Kagawaran ng
Agham Panlipunan (DSS) sa ginawang hakbang ni Dekano Alex C. Gonzaga
ng Kolehiyo ng Agham at Sining (KAS) at administrasyong Agulto ng UP
Manila hinggil sa rekomendasyon at pagtatalaga ng susunod na
tagapangulo ng departamento. Isa itong pagyurak sa demokratikong
paninindigan at tradisyon ng departamento, at pagsasantabi ng tinig at
kapasyahan ng mga dalubguro ng DSS.

Taliwas sa rekomendasyon ng departamento ang naging hakbang ng
tanggapan ng Dekano ng KAS sa pagpili ng susunod na tagapangulo DSS.
Sa halip na si Prop. Clarinda L. Berja, ang malinaw na napiling
susunod na tagapangulo ng mga guro ng DSS, inirekomenda ng Dekano si
Prop. Celestina P. Boncan na hindi nakakuha ng sapat na suporta mula
sa mga kaguruan. Mahalagang banggitin na dalawampu (20) sa mga
kaguruan ng departamento ang nagpahayag ng kanilang suporta para kay
Prop. Berja samantalang siyam (9) naman ang pumabor kay Prop. Boncan.
Makikita ito sa liham ng dating tagapangulo ng DSS, si Prop. Sharon A.
Caringal, kay Dekano Gonzaga noong 28 Mayo 2014.

Mahalagang bigyan ng diin na kinilala at nakiisa ang lahat ng guro ng
DSS sa demokratikong proseso ng paghirang sa susunod na tagapangulo ng
departamento sa pamamagitan ng kanilang paglahok dito, mula sa
nominasyon hanggang sa aktwal na pagpili. Alinsunod dito, inaasahan na
igagalang at tatalima ang lahat ng kaguruan at mga nominado, anuman
ang maging resulta nito.

Batbat din iregularidad ang naging hakbang ng Dekano. Hindi inaksyunan
ng Dekano nang higit sa dalawang buwan (mula Mayo 28 hanggang Agosto
11, 2014) ang naunang rekomendasyon ni Prop. Caringal para sa
paghirang ng susunod na tagapangulo ng DSS. Kung hindi pa sumangguni
ang ilang guro ng departamento sa tanggapan ng Dekano noong unang
linggo ng Agosto, hindi pa malalaman ng mga kaguruan ng DSS na iba ang
inirekomenda ni Dekano Gonzaga na magiging susunod na tagapangulo. Sa
loob ng nasabing panahon, walang kahit anong opisyal na komunikasyon
na ipinadala ang Dekano sa tanggapan ng DSS, maging sa naging hakbang
nito na magrekomenda ng ibang tagapangulo na hindi naaayon sa
kapasyahan ng mismong kaguruan ng departamento. Sa parehong linggo rin
sinimulang italaga ni Dekano Gonzaga si Prop. Boncan bilang
officer-in-charge (OIC) ng DSS.

Sa pulong noong 11 Agosto 2014 sa pagitan ng mga kinatawan ng
departamento at Dekano Gonzaga sa tanggapan ng huli, nakumpirma ng mga
guro ng DSS na si Prop. Boncan, sa halip na si Prop. Berja, ang
inirekomenda para sa maging tagapangulo ng departamento, na kagyat
namang inaprubahan ni Tsanselor Manuel B. Agulto. Ayon kay Dekano
Gonzaga, hindi niya inirekomenda si Prop. Berja dahil nakabinbin pa
ang rekomendasyon para sa tenure nito sa Academic Advisory Council ng
kolehiyo.

Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng tagapangulo ang DSS na
wala pang tenure. Marami ring mga administrador sa UP Manila at maging
sa ibang kampus noon hanggang sa kasalukuyan ang nanungkulan kahit
walang tenure, patunay na hindi ito hadlang sa epektibong
paglilingkod. Ang mga administrador na walang tenure ay kadalasang
itinatalaga hanggang sa pagkapaso ng kanilang appointment at
binibigyan na lamang ng renewal of appointment hanggang sa matapos ang
kanilang termino o di kaya’y makakuha na ng tenure.

Kahit sa mismong mga nakalipas na katitikan ng pulong at resolusyon ng
Lupon ng mga Rehente, binigyang diin ang kahalagahan ng “acceptability
to faculty”[1] kasama ng indibidwal na kakayahan at tiwala ng mga
nanunungkulan sa pamantasan. Sa pulong noong Agosto 11, binanggit ni
Dekano Gonzaga na wala siyang nakikitang problema kung si Prop. Berja
ang manunungkulan sa DSS at maaari siyang makipagtrabaho rito.

Sa pulong noong Agosto 11 at sa liham ng mga dalubguro ng DSS na
isinumite sa tanggaapan ng Dekano noong Agosto 20, iginiit na dapat
igalang ni Dekano Gonzaga at ng administrasyong Agulto ang kapasyahan
ng departamento, bawiin ang naunang rekomendasyon ng Dekano na taliwas
sa naunang rekomendasyon ng DSS at kagyat na italaga si Prop. Berja
bilang susunod na tagapangulo.

Inimungkahi rin kay Dekano Gonzaga na maaaring italaga si Prop. Berja
bilang OIC ng DSS hanggang sa panahon na makakuha siya ng tenure. Isa
rin sa maaaring gawin ng Dekano ay ibalik ang usapin sa mga kaguruan
ng departamento upang muling pag-usapan at kolektibong pagpasyahan.

Sa inisyatiba ng mismong mga kaguruan, nagkaroon ng pagpupulong ang
departamento noong 15 Agosto 2014. Napagkasunduan na magkaroon ng
pulong kasama ang Dekano sa kasunod na linggo upang maresolba ang
usapin hinggil sa susunod na tagapangulo ng DSS. Humingi ng panahon
ang mga guro ng DSS kay Dekano Gonzaga noong Agosto 20 ngunit tumanggi
itong humarap. Bagkus, sinabi nitong makipagpulong na lamang ang mga
guro ng departamento sa Bise Tsanselor sa Gawaing Pang-Akademiko at
kay Tsanselor Agulto.

Mahigit na sa tatlong dekada na itinataguyod ng mga dalubguro ng DSS
ang demokratikong tradisyon at proseso sa pagpili ng tagapangulo ng
departamento. Naaayon ito sa mga prinsipyo ng mabuting pamamahala,
pananagutan at demokratikong partisipasyon na tinatanganan ng
departamento at kinikilala rin ng unibersidad. Maging ang mga
nakalipas na dekano at tsanselor ng unibersidad ay kinilala at
iginalang ang demokratikong tradisyon ng DSS.

Higit sa personal na kakayahan at mga katangian, mahalaga ang
pagkilala at tiwala ng mga kasamahan sa isang lider ng organisasyon o
institusyon. Nakasalalay dito ang pagkakaroon ng maayos na personal at
propesyunal na relasyon sa loob ng samahan, gayundin ang epektibo at
mabungang pamamalakad ng isang liderato, na sa bandang huli ay
makakabuti rin sa pamunuan ng kolehiyo. Ang pagkilala rin na ito mula
mismo sa mga kasamahan ang ultimong batayan ng pagiging lehitimo ng
kahit anong pamunuan.

Bilang mga dalubguro ng Agham Panlipunan, tungkulin namin na itaguyod
at isapraktika ang mga nabanggit na prinsipyo ng mabuti at
demokratikong pamamahala, lalo na sa usapin ng pamumuno sa
departamento. Iginigiit namin ang aming karapatan na pumili ng aming
lider at kinatawan sa pamunuan ng kolehiyo, at panatilihin ang
kalayaan at sariling pagpapasya bilang isang departamento.

Muli naming ipinapanawagan kay Dekano Gonzaga na kagyat na bawiin ang
ginawa nitong rekomendasyon, pagtibayin ang naunang rekomendasyon ng
departamento, o hayaang ibalik ang usapin sa pamamahala ng kagawaran
sa mismong mga dalubguro nito.

Ang isang mabuti at demokratikong pamunuan ay handang makinig,
magpakumbaba at tumanggap ng kamalian alang-alang sa kapakanan ng mga
guro at iba pang sektor sa pamantasan.

Tiwala kami na sa bandang huli, kikilalanin at igagalang ng mga
administrador ng UP Manila ang demokratikong tradisyon at prinsipyo ng
departamento at ang kapasyahan ng mga dalubguro nito.#

________________________________
[1] Mula sa katitikan ng ika-1230 pulong ng Lupon ng mga Rehente noong
29 Pebrero 2008.

   

 

Sorry, the comment form is closed at this time.