Jun 252017
 

(Manifesto ng Pilipinong Nagkakaisa Para sa Soberanya/P1NAS)

 

Mahal natin ang Pilipinas.  Ito ang ating tahanan at pinakaiingatang yaman.

 

Mahal natin ang bawat butil ng kanyang makinang na dalampasigan, ang bawat patak ng kanyang asul na karagatan.  Kayamanan natin angkanyang masaganang lupain, ang bawat bato sa kanyang magagarang kabundukan, ang libu-libong isla sa kanyang kapuluan.

 

Ang Pilipinas – Luson, Bisayas, Mindanao, Sabah at mga Isla ng Kalayaan – ay para sa Pilipino.  Hindi tayo papayag na angkinin osakupin ito ng iba.

 

Mahal natin ang Pilipinas. Tulad ng ating mga ninuno, nilalabanan natin ang pananakop at pandarambong ng mga dayuhan sa ating bayan. Tinututulan natin ang kanilang pagpiga sa dugo at pawis ng ating mga kababayan.  Itinatakwil natin ang mga kasunduan, batas at patakaran na nagpapahirap sa karamihan para lamang sa kapakinabangan ng mga dayuhan at iilan. Ang lahat ng ito, sa anumang anyo at paraan, ay hindi dapatmagpatuloy.

 

Nababahala at tumututol tayo sa pwersahang pag-angkin at reklamasyon ng Tsina sa ating mga isla at karagatan, lalo na iyong 80% ng karagatan sa Kanluran na dapat sana ay para sa kapakinabangan ng Pilipinas.  Labag ito sa itinatakda ng mga internasyunal na kasunduan at batas gaya ng UNCLOS.  Gayundin ay nangangamba at di tayo pumapayag sa pagdagsa at pagbabase ng mga sundalo at armas ng Amerika sa ating bayan.  Batin nating interes nila at hindi ng Pilipinas ang pangunahing dahilan ng kanilang pakikialam.

 

Ayaw nating maging sangkalan ang Pilipinas sa paligsahan ng dalawang higante. Hangad nati’y pantay at mabuting ugnayan sa lahat. Hangad nati’y mapayapa at makatarungang solusyon, hindi gera at sabwatan sa pagitan ng mga naghahariharian.  Hangad nating mainaig ang ating pambansang interes upang tayo’y makatayo sa ating sariling paa, at hindi maging palagiang palaasa.

 

Walang ibang magtatanggol sa soberanya ng Pilipinas kundi mga Pilipino.  Kapag tayo’y magsama-sama, anuman ang pagsubok, tayo’y magtatagumpay.

 

Sa mga banyagang nanghihimasok at nambubusabos sa atin, sa mga nagsasamantala sa ating kahinaan, Tsino man o Amerikano, ito ang ating babala: kayo’y mabibigo.  Titindig at lalaban tayo para sa isang malaya, demokratiko at masaganang Pilipinas!

 

Sa ating mga kababayan, magkaisa at kumilos! Ipagtanggol natin

ang Inang Bayan!

 

Itaguyod ang dangal at soberanya ng bansa!

 

Mabuhay ang Pilipinas!

   

 

Sorry, the comment form is closed at this time.